Εξετάσεις:

Αξονική τομογραφία (CT scanning): Ακτινολογική εξέταση, κατά την οποία τα όργανα του σώματος σαρώνονται με ακτίνες Χ.  Με τη βοήθεια υπολογιστή από τα αποτελέσματα δημιουργούνται εικόνες του σώματος.

Βιοψία: Αφαίρεση κυττάρων ή ιστού για εξέταση. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες όπως η χειρουργική βιοψία (αφαιρείται δείγμα του όγκου), η βιοψία εκτομής (αφαιρείται ολόκληρη η μάζα ή η ύποπτη περιοχή) και η βιοψία με βελόνα (αφαιρείται δείγμα του ιστού ή υγρό). Όταν χρησιμοποιείται λεπτή βελόνα, ονομάζεται παρακέντηση δια λεπτής βελόνης.

Βιοψία λεμφαδένα φρουρού: Αφαίρεση και εξέταση του λεμφαδένα φρουρού στον οποίο είναι πιθανό να έχουν επεκταθεί τα καρκινικά κύτταρα.

Ιστοπαθολογία: Μελέτη ιστού και κυττάρων που αφαιρούνται με τη βιοψία ή το χειρουργείο. Η μελέτη αυτή καθιστά δυνατή την τελική διάγνωση της νόσου. Τα χειρουργικά παρασκευάσματα και οι βιοψίες εξετάζονται από Παθολογοανατόμο.

Καρκινικοί δείκτες: Εξετάσεις που γίνονται συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες εργαστηριακές, παρακλινικές, και απεικονιστικές εξετάσεις, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ανίχνευση, η διάγνωση, η υποτροπή της νόσου μετά από τη θεραπεία, αλλά και η παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.

Κλινική εξέταση: Εξέταση του σώματος για να διαπιστωθούν τα κλινικά σημεία της νόσου.

Μαγνητική τομογραφία (MRI): Απεικονιστική τεχνική που χρησιμοποιείται στην ιατρική.

Μαστογραφία: Ακτινολογική διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Χρησιμοποιείται σχετικά μικρή δόση ακτίνων Χ και με τη βοήθεια υπολογιστή δημιουργείται μία εικόνα του μαστού, ώστε για να διερευνηθούν πιθανές παθολογικές αλλοιώσεις του μαστού.

Μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός: Χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των λεμφαδένων που βρίσκονται στη μασχάλη. Βοηθά στη σταδιοποίηση καθώς και παρέχει αποτελεσματική τοπική θεραπεία σε ασθενείς όπου τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάνει μετάσταση σε αυτούς τους λεμφαδένες.

Προ-εγχειρητική θεραπεία: Δίνεται αρχικά πριν από το χειρουργείο, για να συρρικνώσει έναν όγκο. Μπορεί να είναι χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες ή και συνδυασμός των ανωτέρω.

Σπινθηρογράφημα: Διαγνωστική εξέταση που γίνεται στο εργαστήριο της Πυρηνικής Ιατρικής. Πρόκειται για απεικονιστική εξέταση των οστών. Ένα ειδικό ραδιενεργό φάρμακο χορηγείται ενδοφλέβια. Μία ειδική κάμερα τοποθετείται στην περιοχή όπου βρίσκεται το υπό εξέταση όργανο. Η κάμερα λαμβάνει σήματα από την παρουσία του ραδιενεργού φαρμάκου. Μέσω ενός υπολογιστή, γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να βγει το αποτέλεσμα της εξέτασης. Το σπινθηρογράφημα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, σταδιοποίηση ή και παρακολούθηση της νόσου.

Σταδιοποίηση: Σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η έκταση του καρκίνου στον οργανισμό, αν η νόσος έχει επεκταθεί από το αρχικό σημείο σε άλλα μέρη του σώματος. Το στάδιο της νόσου καθορίζεται σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά TNM (American Joint Committee, 1992), κατά την οποία ο καρκίνος του μαστού σταδιοποιείται ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου (Τ), την προσβολή των σύστοιχων μασχαλιαίων λεμφαδένων (N) και την παρουσία ή όχι μεταστάσεων (Μ).

Υπερηχογράφημα: Εξέταση κατά την οποία, με ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, δημιουργείται απεικόνιση διαφόρων οργάνων του σώματος. Ο όρος υπέρηχος υποδηλώνει ήχο υψηλής συχνότητας που δεν είναι αντιληπτός  από το ανθρώπινο αυτί. Η κεφαλή του υπερήχου, ο ηχοβολέας, εκπέμπει ήχους και συλλέγει την αντανάκλασή τους από το εσωτερικό του σώματος. Το υπερηχογράφημα διαφέρει από τις άλλες απεικονιστικές μεθόδους όπως η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία, το σπινθηρογράφημα και γενικώς οι διαγνωστικές εξετάσεις με ισότοπα.

Ψηλάφηση - Αυτοεξέταση: Μέθοδος εξέτασης του στήθους με τα δάχτυλα. Η ψηλάφηση και η αυτοεξέταση του στήθους πρέπει να γίνεται από όλες τις γυναίκες, αφού πρώτα έχουν εκπαιδευτεί, χωρίς όμως να παραλείπεται η κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό. Αν μία γυναίκα αισθανθεί ή πιάσει κάτι περίεργο αμέσως πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό της.